De beweging Limburg Positief Gezond is op zoek naar een coördinator

De beweging Limburg Positief Gezond staat aan het begin van een nieuwe fase en is op zoek naar een coördinator, die in samenwerking met het kernteam werkt aan een positief gezonde Provincie Limburg.
Het accent van Limburg Positief Gezond in de afgelopen periode lag op het inspireren, verbinden en versnellen waarbij het Actiecentrum een grote rol heeft vervuld. Het Actiecentrum transformeert in de komende periode naar de beweging Limburg Positief Gezond en wordt gedragen door partners, organisaties en samenwerkingspartners die het gedachtegoed omarmd hebben en hiermee actief aan de slag zijn/willen. De komende periode verschuift de rol van aanjagen en inspireren naar het voeren van eigen regie en zelfstandig vertalen, verdiepen en verder ontwikkelen. Vanuit diverse sectoren zijn partners betrokken zoals zorg, welzijn, burgervertegenwoordiging, gemeente, onderwijs, wonen en participatie.

De beweging Limburg Positief Gezond staat aan het begin van deze nieuwe fase en is op zoek naar een coördinator die in samenwerking met het kernteam werkt aan een positief gezonde Provincie Limburg.
>>> Lees meer

Zorgverzekeraar VGZ en Noord-Limburgse gemeenten zetten in op valpreventie

Om het aantal valincidenten terug te dringen, ondertekenden zorgverzekeraar VGZ en 7 gemeenten vandaag een intentieverklaring voor een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie Noord-Limburg. Het doel is dat dat ouderen met een verhoogd risico op vallen in de regio Noord-Limburg een effectief valpreventie traject kunnen doorlopen en dat zo het aantal valincidenten en opnames SEH vermindert. In de komende vijf jaar worden zo’n 7000 ouderen uit de regio gescreend op valrisico en mobiliteitsproblemen. Ook worden zij bewust gemaakt wat ze zelf preventief kunnen doen. 2500 van hen, dit zijn de ouderen met verhoogd valrisico, worden begeleid naar een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. VeiligheidNL, Vilans en Erasmus MC berekenden dat deze interventie 1,6 Euro aan maatschappelijke baten oplevert voor elke geïnvesteerde Euro.

Lees meer >>>

Werkagenda 2020 - 2024 van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

In onze werkagenda voor de komende vier jaar richten we ons op vijf maatschappelijke opgaven op dit snijvlak van volksgezondheid & samenleving. Ze komen voort uit een veranderende samenleving die de heersende opvattingen over en de inrichting van zorg, sociaal domein en (volks)gezondheid onder druk zet. Het zijn daarmee ook opgaven die niet exclusief vanuit een zorgperspectief te beantwoorden zijn. Het opzoeken van het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving zien we als een voorwaarde voor het vinden van nieuwe antwoorden en handelingsperspectieven. In deze werkagenda beschrijven we om welke opgaven het gaat, hoe ze voortkomen uit de veranderende samenleving en met welke projecten we concreet aan de slag gaan. De werkagenda werd aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis.

Download hier de werkagenda 2020 - 2024 van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Lees meer >>>

‘Spreek mensen aan op hun kracht, niet op hun zwakte’

Werkgevers kunnen de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers vergroten door anders te kijken naar gezondheid. Bij ‘Positieve Gezondheid’ staat de medewerker met al z’n wensen en mogelijkheden centraal. Niet een ziekte met al zijn beperkingen.

Mensen zijn niet hun aandoening’, vertelt voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber. Huber promoveerde in 2014 op de visie dat gezondheid een dynamisch gegeven is. Zij was het ook die het begrip ‘Positieve Gezondheid’ ontwikkelde en het op de kaart zette. En dat is bepaald niet onopgemerkt gebleven. Het begrip heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Zowel in Nederland als ver daarbuiten. Huber geeft wereldwijd lezingen en trainingen. Huber: ‘Van Japan tot IJsland. Het is allemaal nogal overrompelend. Vijfendertig jaar geleden zegde ik m’n baan als huisarts op om een poging te wagen de manier waarop we naar zorg en gezondheid kijken te verbreden. En nu opeens, decennia later, wordt het gedachtengoed op grote schaal omarmd.’

Lees meer >>>

Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid

De jongerentool is een gespreksinstrument. Het zet je aan het denken over hoe het met je gaat. Door de tool te gebruiken ontstaat bewustwording over je eigen leven en word je gestimuleerd om zelf de regie in handen te nemen. Wanneer je de vragenlijst hebt beantwoord, kom je tot een score in het spinnenweb-diagram. In het spinnenweb ontvouwt zich een beeld van jouw gezondheid op dat moment.

Lees meer >>>

Op zoek naar een gecertificeerde trainer?

De afgelopen periode zijn er diverse trainers opgeleid om de scholing Positieve Gezondheid te verzorgen. IPH werkt met verschillende organisaties samen om Positieve Gezondheid te stimuleren, te verspreiden en verder te ontwikkelen. Partners en iPH wisselen kennis en ervaringen uit en verbinden (zorg)professionals die werken of willen werken met Positieve Gezondheid. De Visiom Academie zet zich al jaren in voor het trainen van professionals die anderen willen stimuleren om meer regie te nemen over hun gezondheid en welzijn. Visiom omarmt Positieve Gezondheid volledig en faciliteert een team van gecertificeerde iPH trainers die de basismodule Positieve Gezondheid begeleiden. Wil u weten waar een trainer bij u in de buurt actief is, dan kunt u deze op de landkaart vinden https://iph.nl/academie/werkplaats/werkplaats-landkaart/

Positieve Gezondheid voor jeugdgezondheidszorgprofessionals

Inleiding: Bij Positieve Gezondheid ligt de focus op het versterken van veerkracht en het vermogen om regie over de eigen gezondheid te behouden. GGD GHOR Nederland heeft het gedachtegoed van Positieve Gezondheid omarmd. Dit praktijkgerichte onderzoek richt zich op de mening van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals over het concept ‘Positieve Gezondheid’ en de vraag in hoeverre de toepassing ervan al zichtbaar is in de dagelijks praktijk.

Lees meer >>>

RIVM factsheet over toepassen gezondheidsconcepten

Afgelopen jaar heeft het RIVM een inventarisatie gehouden naar het toepassen van brede gezondheidsconcepten, zoals Positieve Gezondheid, in de praktijk. Het project heeft geresulteerd in een factsheet.

De inventarisatie laat zien dat Positieve Gezondheid breed en met veel enthousiasme wordt ingezet. Wel spreken de respondenten in het onderzoek de wens uit naar meer draagvlak vanuit bestuur en beleid. Ook is er behoefte naar meer onderlinge uitwisseling van ervaringen tussen organisaties en regio’s om zo te leren van elkaar.

De komende twee jaar zal het RIVM blijven volgen hoe verschillende organisaties invulling geven aan het werken met Positieve Gezondheid en andere brede gezondheidsconcepten. Daarbij zullen zij ook evalueren wat het werken vanuit een breed gezondheidsconcept oplevert.

JOGG presenteert: Week voor de Gezonde Jeugd

Van 16 t/m 20 maart zet JOGG zich samen met gemeenten en partners door heel Nederland in voor een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien.

Lees meer >>>

Positieve Gezondheid past ook bij IJsland!

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Daar zijn steeds meer mensen van overtuigd. Deze brede visie op gezondheid wordt in Nederland al door veel organisaties omarmd, maar ook in het buitenland wordt men enthousiast van het gedachtegoed van Machteld Huber.

Na CM in België is nu ook HSA IJsland een buitenlandse partner van Institute for Positive Health. Angelique Schuitemaker, directeur iPH, Guðjón Hauksson, CEO HSA en vertegenwoordigers van 3 gemeenten tekenen op vrijdag 21 februari 2020 een samenwerkingsovereenkomst.

Leer meer >>>


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.