Jongerentool "Mijn Positieve Gezondheid" gelanceerd

Het Institute for Positive Health (iPH) heeft met financiering van FNO een jongerenversie ontwikkeld van de tool Mijn Positieve Gezondheid. De Jongerentool is op 8 april tijdens het event Krachtpatsers gelanceerd.

De tool helpt jongeren na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze kunnen doen om zich beter te voelen. Om daar achter te komen beantwoorden jongeren vragen en worden zich zo bewust van hoe ze hun gezondheid ervaren. Gezondheid wordt hierbij gezien als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf de regie te voeren. Naast de Jongerentool heeft het iPH eerder een Kind- en Volwassenentool ontwikkeld.

Lees meer >>>

Wij nodigen jullie uit voor onze drie inspiratiebijeenkomsten van jong leren eten & boerderij educatie Limburg

Tijdens deze drie dagen vestigen we de aandacht op gezonde en duurzame voedseleducatie.
• Waarom is educatie over gezonde en duurzame voeding belangrijk.
• Hoe kunnen we dit thema, samen met Boerderij Educatie Limburg belangrijk maken binnen het onderwijs?

Lees meer >>>

HAN actieonderzoek in project nieuw zorglandschap Afferden

Het ambitieuze project "Op weg naar een nieuwe (zorg)landschap" is begin april gestart. Het doel is de ontwikkeling van een dorpscontract of fonds waarin de financiële middelen die in de gezondheidszorg bespaard worden door anders te werken, weer ten goede komen aan de inwoners van Afferden. Het project is voor de 1e fase van een jaar gefinancierd door de Provincie Limburg met de gemeente Bergen als penvoerder. De HAN is mede-aanvrager van het project en voert het actieonderzoek uit.

Lees meer >>>

Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES

Het concept Positieve Gezondheid met haar zes dimensies, zoals door Machteld Huber en anderen ontwikkeld, wordt in toenemende mate gebruikt in de wereld van gezondheid en zorg. Ook GGD’en willen dit concept graag inzetten binnen de context van hun gezondheidsbevorderingspraktijk. Het concept moet dan wel aansluiten bij de gezondheidspercepties van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), een belangrijke doelgroep voor gezondheidsbevordering door GGD’en. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de manier waarop mensen met een lage SES het begrip gezondheid operationaliseren, wat zij belangrijk vinden en in hoeverre hun perceptie aansluit bij het spinnenwebmodel van Positieve Gezondheid. Hiertoe zijn negen concept-mappingbijeenkomsten georganiseerd in vijf verschillende gemeenten, verspreid over Nederland. Uit de resultaten blijkt dat mensen met een lage SES een brede blik op gezondheid hebben, die grotendeels overeenkomt met de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Alleen op het niveau van gezondheidsaspecten wijkt hun perceptie in een aantal gevallen af van het spinnenwebmodel. Voor een betere aansluiting van het model bij de belevingswereld van mensen met een lage SES, adviseren wij enkele aanpassingen. Daarnaast is het belangrijk om een plek te geven aan determinanten van gezondheid, omdat mensen met een lage SES deze ook als onderdelen van gezondheid zien.

Lees meer >>>

Supermarktsafari

Supermarktsafari is onderdeel van HealthyLIFE, een gecombineerde leefstijlinterventie voor kwetsbare volwassenen. Gericht op bewegen, gedrag, voeding en positieve gezondheid. Samenwerking tussen Ecsplore, CZ, Fontys, IPH en mmv provincie Limburg, Rabobank, Anders Beter en deelnemende gemeenten.

Lees meer >>>

Beleidsrapportage mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait in een periode dat er veel in de zorg is veranderd (2014-2019). Vanaf november 2014 is het mogelijk om je als deelnemer via de website Mijnkwaliteitvanleven.nl aan te melden. Sinds eind 2014 hebben ruim 58.000 mensen dit gedaan.

Klik hier voor de beleidsrapportage (.pdf)

Blauwe Zorg in de Wijk slaat aan in Maastricht

Positieve Gezondheid staat voor het zoeken naar mogelijkheden in plaats van het denken in beperkingen. Het is een heel andere benadering van ziekte en gezondheid. In de pilot Blauwe Zorg in de Wijk worden in Maastricht professionals en bewoners getraind in Positieve Gezondheid.

Lees meer >>>

Samenhang tussen Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg

Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg zijn initiatieven die vanuit verschillende gezichtspunten mensen ondersteunen bij het versterken van zelfregie. Elk van de initiatieven doet dat vanuit een eigen filosofie en aanpak, maar met gedeelde visie: passend bij de behoefte en het potentieel van mensen. Met dit document maken de gezamenlijke partijen duidelijk hoe de initiatieven elkaar kunnen versterken.

Lees meer >>>

Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk - UNICUM Huisartsenzorg

In de zorg richten we ons vaak op gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen fiksen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, hoewel die natuurlijk wel behandeld wordt, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Wat kunt u concreet met Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk? En hoe begint u ermee?

Lees meer >>>

Inspiratiesessie mei: Duurzame inzetbaarheid medewerkers in relatie tot Positieve Gezondheid

Op welke wijze kun je Positieve Gezondheid inzetten bij het streven om medewerkers betrokken en gemotiveerd aan je instelling/ bedrijf te binden. Hoe kunnen de doelstellingen van de organisatie complementair zijn aan de persoonlijke doelen van de medewerkers en kun je inzetten op hun duurzame inzetbaarheid. Versterken van de mogelijkheden, vitaliteit vergroten en werkvermogen benutten door deze aanpak.

Lees meer >>>

Inspiratiesessie juni: Van tekentafel naar werkvloer

Positieve Gezondheid is volop in beweging. Steeds meer (zorg)professionals, regio’s, gemeenten, verzekeraars, beleidsmakers en burgers zijn bekend met het gedachtegoed en willen hiermee aan de slag in de praktijk. Hoe doe je dat dan en wat kunnen we dan van elkaar leren. Deze inspiratiesessie gaan we met elkaar in gesprek en delen ervaringen en geven elkaar tips. Wat zijn valkuilen, wat zijn goede voorbeelden of materialen. Wat heb je nodig voor volgende stap.

Als sprekend voorbeeld hebben we John Dierx, Lector Leven Lang in Beweging Avans Hogeschool, uitgenodigd om te vertellen op welke manier zij samen met burgers werken vanuit het concept Positieve Gezondheid in de wijk. Hij zal kort ingaan hoe zij binnen de Proeftuin Ruwaard dit oppakken. In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld: “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.” Daarna gaan we met elkaar in gesprek om te leren van elkaar hoe vertaal je Positieve Gezondheid in de praktijk.

Lees meer >>>

Organisaties starten pilot Integrale Wijk Aanpak Hoensbroek

“Alleen door integraal samen te werken, kunnen we de vraag van burger echt centraal stellen”

Integrale samenwerking op wijkniveau met positieve gezondheid als uitgangspunt: deze ingrediënten vormen de basis van de pilot ‘Anders denken, Anders doen en Anders organiseren’ binnen het project Integrale Wijk Aanpak (IWA) Hoensbroek in Heerlen. Met de pilot, die op 2 mei gestart is, willen betrokken partijen (zie kader) hun activiteiten op het gebied van zorg en welzijn beter op elkaar afstemmen. Dat doen ze door anders te gaan werken en daarbij de schotten in de financiering waar mogelijk te omzeilen. Het uiteindelijk doel is een kwalitatief beter, effectiever en goedkoper zorg- en welzijnsaanbod waarin de vraag maar ook de mogelijkheden van de burger echt centraal komen te staan. En die burger meer eigen regie krijgt.

Lees meer >>>

Terugblik inspiratiesessie april 2019: Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid

In deze inspiratiesessie ontmoetten de Omgevingswet en Positieve Gezondheid elkaar en gingen we vanuit deze integrale visie met elkaar in gesprek. De integrale kijk op gezondheid en de leefomgeving helpt om op een nieuwe, domein overstijgende manier te kijken naar samenhang in een gezonde en veilige leefomgeving.

Lees meer >>>


Postbus 5185
6130 PD Sittard

We zijn bereikbaar op:
+31-(0)6-1114 1893
info@limburgpositiefgezond.nl
Volg ons:
     

Copyright © 2020
Limburg Positief Gezond.